Privacy

Privacy Statement
Versie 1.2., d.d. 28 mei 2018

Roxit BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres : Hanzelaan 272
8017 JJ Zwolle
Telefoon : 088 217 32 17
Website : www.roxit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Roxit BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten, u onze website bezoekt, of omdat u deze zelf aan ons verstrekt om aan uw informatieverzoek te kunnen voldoen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemene persoonsgegevens
Roxit BV verzamelt en bewaart informatie van bezoekers op verschillende manieren en met verschillende doelen.

Algemeen Website
Wanneer u onze website bezoekt, wordt de volgende informatie van u vastgelegd over het gebruik van de website, namelijk: de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het IP-adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s u heeft bezocht en de duur waarop u op onze website bent geweest. Wij gebruiken hier Google Analytics voor en deze gegevens worden geanonimiseerd en er worden derhalve geen unieke persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres etc. van u vastgelegd.

Het doel van het verzamelen van deze gegevens is teneinde statistische metingen te kunnen verrichten op onze website. Dit verschaft onze informatie over welke pagina’s wel/niet goed worden bezocht en daarmee welke door ons aangeboden producten interessant zijn en welke niet. Dit stelt ons in staat onze dienstverlening te optimaliseren.

Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.

Werken bij
Wanneer u via onze “Werken bij” website solliciteert, worden de aangedragen gegevens maximaal vier weken bewaard en voor de volgende doeleinden:

- Het verwerken van uw sollicitatie en uw gegevens te delen met de vacaturehouder
- We informeren u over andere vacatures indien u een job-alert hebt aangemaakt
- Voor het opstellen van geanonimiseerde statistische data ter verbetering van het werving en selectieproces.

De informatie die u achterlaat tijdens een sollicitatie, worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Contactformulieren
U kunt zich via onze website aanmelden voor een nieuwsbrief, het melden van een datalek of via een contactformulier in contact komen met een van onze medewerkers. De gegevens die u hier achterlaat, zoals bijvoorbeeld voornaam, achternaam en e-mailadres, worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor u op dat moment toestemming geeft.

Indien u een nieuwsbrief wenst te ontvangen, worden uw gegevens opgeslagen in onze database. U kunt deze toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken en worden uw gegevens per direct verwijderd uit de database.
Het melden van een datalek kan volledig anoniem, maar indien u ervoor kiest uw gegevens achter te laten, worden deze gegevens alleen gebruikt om u te informeren over het verloop van uw melding.

In geval u slechts in contact wenst te komen met een van onze medewerkers, wordt uw e-mailadres slechts gebruikt voor het voldoen aan uw verzoek om informatie. Het wordt niet apart in een database bijgehouden.

Klantportaal
Wanneer u een melding wilt doen in relatie tot de werking van onze software, dan wordt u via de website doorgeleid naar ons Klantportaal. Alleen wanneer u klant bent van Roxit BV en een zakelijk gebruikersaccount heeft, verkrijgt u toegang hiertoe. De gegevens die in uw account van het Klantportaal zijn vastgelegd, zijn uw zakelijk e-mailadres, uw naam, uw organisatienaam en de producten die uw organisatie heeft afgenomen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van meldingen en/of u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening m.b.t. de Servicedesk.

U kunt op ieder gewenst moment uw account voor het Klantportaal opheffen. Uw gegevens worden in dat geval uit de database verwijderd. Indien u geen klant meer bent van Roxit BV worden uw gegevens per die datum verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@roxit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Er worden via de website GEEN bijzondere gegevens verzameld of verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Roxit BV neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Roxit BV) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Roxit BV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Roxit BV gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Roxit BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@roxit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Roxit BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Roxit BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zijn hiertoe ISO 27001 gecertificeerd (informatiebeveiliging) en worden jaarlijks door een onafhankelijke deskundige gecontroleerd op de werking van dit kwaliteitssysteem.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Security Officer via ons algemeen telefoonnummer
088 217 3 217, of via privacy@roxit.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Sluit rondleiding